Adatvédelmi és Adatbiztonsági

Szabályzat

 

2018. május 25. napjától hatályos

I. Preambulum:

A Szabályzat célja, hogy rögzítse Szabó Endre egyéni vállalkozó (székhely: 7720 Pécsvárad, Kodolányi János u. 18. Telephely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 8. Adószám: 67378858-2-22, vállalkozói engedély szám (nyilvántartási szám): 50145498) (továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével készült, különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletre. A személyes adatok megadásával Adatkezelő ügyfelei, szerződéses partnerei, munkavállalói (továbbiakban érintettek) hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban Adatkezelő összegyűjtse, tárolja, felhasználja, illetőleg más módon feldolgozza.

II. Adatkezelések közös rendelkezései:

1) Személyes adatok kezelése, felhasználása:

Adatkezelő az érintettek személyes adatait – alábbi esetet kivéve - semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. Az érintettek bármikor kérhetnek felvilágosítást Adatkezelő által kezelt adataikról, kérhetik azok módosítását, továbbá azok Adatkezelő adatbázisából való törlését vagy zárolását, kivéve ha jogszabály kötelező adatkezelést ír elő. (info tv 14. §)

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. (info tv 15. §)

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. (info 15. § (1a) )

Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. (info 15§)

Kifejezett hozzájárulásukkal az érintettek beleegyeztek abba, hogy a megadott adataik Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, érintettek jogosultak arra, hogy a – jogszabályon alapuló kötelező adatkezelésen kívül - Adatkezelő által kezelt adataikról bármikor tájékoztatást kérjenek, illetve hogy adataik módosítását, törlését vagy zárolását, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonják postai úton a 7720 Pécsvárad, Kodolányi János u. 18. sz. címen, valamint az info@t-comp.hu címre küldött bejelentéssel.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. (info tv. 15 § (4) )

2) Az adatkezelés jogalapja, célja, módja:

Adatkezelő az érintettek által önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Szabályzatban leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintettek által önkéntesen megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve, ha erről törvény kötelező erővel rendelkezik - kizárólag az érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbítja.

Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

3) Az adatkezelés időtartama:

Az érintettek által önkéntesen megadott személyes adatok addig kezelhetőek Adatkezelő által, amíg az érintettek kifejezetten írásban vagy e-mailben nem kérik az adataik kezelésének megszüntetését, illetve törlését vagy zárolását. Az adatok törlésére vagy zárolására, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor, kivéve ha az adatkezelés kötelező és jogszabályon alapul.

III.) Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés:

Adatkezelő természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII törvény 159. § (1) bek.) az adatok felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Adatkezelő természetes személy és jogi személy ügyfelei, vevői, szállítói.

A kezelt adatok köre: Adatkezelő természetes személy és jogi személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe.

A személyes adatok megismerésére jogosult a könyvviteli tevékenységet ellátó Majláti Kft. (7633 Pécs, Kőrösi Cs. S. u. 2/a. Adószám: 11368571-1-02) ügyvezetője, munkavállalói. Adatkezelő a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

IV.) Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) bek. alapján havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékról és/vagy az 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatokról.

Az adatkezeléssel érintettek köre: Adatkezelő vezetője, illetve az Adatkezelő részére könyvelési tevékenységet ellátó Majláti Kft. (7633 Pécs, Kőrösi Cs. S. u. 2/a. Adószám: 11368571-1-02) ügyvezetője, munkavállalói.

A kezelt adatok köre: Adatkezelő vezetője, munkavállalói az Art. 50. § (2) bekezdésében meghatározott adatai, kiemelve ezekből a természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és titulust is), neme, állampolgársága, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele.

A címzettek köre: Adatkezelő részére megbízási jogviszony alapján eljáró könyvelést, bérszámfejtést végző harmadik személy, adatfeldolgozók.

Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult a fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

Adatkezelő nem törölheti illetve nem zárolhatja a munkavállalók azon adatait amelyek jogszabályi szabályozás alapján nem selejtezhetők.

V. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelő személy-, és vagyonvédelem céljából kamerás megfigyelőrendszert alkalmaz székhelyén és telephelyén. Kamerákat a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsődleges, kifejezett megfigyelése céljából működtetni nem lehet. Jogellenesnek tekinthető az olyan elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, amelynek – akár nem deklaratív – célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének befolyásolása.

 

Tilos kamerát elhelyezni olyan helységben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben. Emellett alapvetően szintén nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve, mint például a munkavállalók számára biztosított ebédlő.

 

Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodik (így különösen munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napon), akkor a munkahely teljes területe megfigyelhető.

 

Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában (vagy használatában) álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére alkalmazhat, közterület megfigyelésére azonban nem. A kamera látószöge a céljával összhangban álló területre irányulhat.

 

Ha a kamerás megfigyelés olyan területre irányul, ahol munkavállalók és ügyfelek (látogatók) egyaránt tartózkodnak, akkor pedig a munkáltatónak gondoskodnia kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény. 28. § (2) bek. d) pontja szerinti ismertető elhelyezésről.

 

Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról jól látható tájékoztató táblát helyez el ezzel téve eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének. Adatkezelő továbbá köteles az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről tájékoztatást adni.

A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a továbbítás megtörténte után adatkezelő haladéktalanul törli.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított 3 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre vagy adatkérésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, adatkezelő a rögzített felvételt haladéktalanul törli úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak.

A munkahelyi kamerás megfigyelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke, illetőleg az érintett önkéntes hozzájárulása Adatkezelő által táblák formájában kihelyezett tájékoztatás alapján.

Az érintett hozzájárulása ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

A kezelt adatok köre: az üzemeltetett kamerarendszer által rögzített érintetti képmás, és egyéb személyes adatok.

A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok címzettjei: Adatkezelő vezetője, a kamerarendszert működtető munkavállaló, az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, rendszer működésének ellenőrzése céljából.

VI. Adatkezelő által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés:

 

1) Adatkezelő honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás:

 

Adatkezelő honlapján (www.t-comp.hu) tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, Adatkezelő személyes adatkezelést e körben nem folytat.

 

 

2) Regisztráció:

 

Az adatkezelés jogalapja regisztráció esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett Adatkezelő honlapján a regisztráció során az „Adatvédelmi irányelvek és jogi nyilatkozat” szövegrész alatti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

 

Az érintetti kör regisztráció esetén: minden olyan természetes és jogképességgel rendelkező jogi személy, aki Adatkezelő honlapján regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak illetve a jogi személy adatainak kezeléséhez.

 

A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó, adószám, számlázási név.

 

Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) regisztráció esetén: Adatkezelő vezetője, Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

 

Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén: a hozzájárulás visszavonásáig. Regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.

 

Az érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését.

 

3) Adatkezelő által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés:

 

A webáruházban történő regisztrációra illetve a látogatók tájékoztatására VI./1. és a VI./2. pont rendelkezései az irányadók.

 

Adatkezelő weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. (Eker tv. 13/A § (1) bek.)

 

Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. (Eker tv. 13/A § (2) bek.)

 

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. (Eker tv. 13/A § (3) bek. )

 

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, fenti céloktól csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. (Eker tv. 13/A § (4) bek.)

 

A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: vásárlók neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, belépési jelszava, a bankszámlaszáma.

 

Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes és jogi személy, aki Adatkezelő webáruházában regisztrál, vásárol.

 

Az adatok címzetteinek kategóriái: Adatkezelő vezetője, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátott adatfeldolgozó munkatársai, illetve Adatkezelő könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

 

Az adatkezelés helye Adatkezelő székhelye.

 

Az adatkezelés időtartama: az Eker tv. 13/A § (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

Az Eker tv. 13/A § (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. (Eker tv. 13/A § (7) bek. )

 

4) Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység:

 

Adatkezelő a vele szerződő természetes és jogi személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes és céges adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

 

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Társasággal szerződéses kapcsolatot létesítenek.

 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

 

A személyes adatok címzettjei: Adatkezelő vezetője, Adatkezelő adatfeldolgozói, Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Adóigazgatási szám: 10901232-2-44. sz.)

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám.

 

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

 

VII Információkérés, ajánlatkérés, üzleti kapcsolat során végzett adatkezelés, adattovábbítás

 

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan Adatkezelő harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.

 

Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés, üzleti kapcsolat esetén az érintett hozzájárulása.

 

Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés, üzleti, szerződéses kapcsolat esetén: minden olyan természetes és jogi személy, aki Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes illetve cég adatait, illetve akinek elérhetősége (név, telefonszám, e-mail cím) a szerződéskötés során megjelölésre kerül.

 

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás.

Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás.

Az adatkezelési cél üzleti kapcsolat esetén: a szerződéses partnerrel történő kapcsolattartás.

 

Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés, üzleti kapcsolat esetén Adatkezelő vezetője, szerződéses kapcsolat esetén ezen felül a szerződés teljesítésében részt vevő személyek.

 

Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés, üzleti kapcsolat esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követően érintett kifejezett kérelmére Adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

Adatkezelő rendszeres viszonteladója a Sicontact Kft.-nek (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C. 4. em., Adószám: 13004688-2-42) amely víruskereső és vírusvédelmi szoftvereket forgalmaz, és aki részére a következő adatokat továbbítja:

ügyfél adatait: név (magán vagy cégnév), adószám (csak cég esetén), cím, telefonszám, e-mail cím. 

Amennyiben az érintett a Sicontact Kft. szabályai szerint jogosult valamilyen kedvezményre, akkor még a következő adatok továbbítása is szükséges:

- Nyugdíjas esetén :

- törzsszám igazolása szükséges

- a nyugdíjas igazolvány száma

- az "utazási igazolvány nyugdíjasoknak" másolata

- az "éves igazolás a nyugdíjról" másolata (elég a levél fejlécét beküldeni)  

- Diák esetén, az alábbi adatok szükségesek a tanulói jogviszony igazolására:

- a diákigazolvány előlapjának és hátoldalának másolata

- tanulói/hallgatói jogviszony igazolás

- az igazolvány folyamatban lévő kiállításáról szóló érvényes igazolás

- Pedagógus esetén:

- a pedagógusigazolvány mindkét oldalának másolata

- az igazolvány folyamatban lévő kiállításáról szóló érvényes igazolás

- munkakör igazolása (olyan munkáltató igazolás, amin a munkakört is feltüntették)

- Egészségügyi szakdolgozó számára

- munkakör igazolása (olyan munkáltató igazolás, amin a munkakört is feltüntették)

- Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által az egészségügyi szakképesítést szerzett személyeknek kiadott nyilvántartási szám

- orvosok esetén a Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolvány másolata

VIII. Adatvédelmi incidens kezelése

 

Adatkezelő biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő/adatfeldolgozó bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek vagy jogi személy jogaira és szabadságaira nézve.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

IX. Adatkezelő nyilvántartásainak védelme:

 

1) Informatikai nyilvántartásainak védelme

 

Adatkezelő az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

 

a)     Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz).

b)    Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről.

c)     Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, mind a szoftver, mind a hardver eszközök tekintetében.

d)    Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

 

2) Papíralapú nyilvántartásainak védelme

 

Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében folyamatos őrzés formájában.

 

Adatkezelő vezetője, munkavállalói és egyéb, Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat - függetlenül az adatok rögzítésének módjától - kötelesek biztonságosan őrizni és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

X. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat bármikor módosítsa. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat módosítását követően a szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XI. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5.)

Akciós termékek Legújabb termékek Szállítási információk Elérhetőség Általános szerződési feltételek Adatvédelmi nyilatkozat

Szabó Endre e. v. 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 8. Tel.: 06-72/465-589; 20/925-4427
Nyitva: H - Cs: 18-19h, P: 17-19h, Szo: 9-12h
E-mail: info@t-comp.hu